Vítejte na stránkách věnovaných účinkům ozonu na ovzduší, vodu a člověka

Úprava bazénové vody ozonem

Chlorace bazénové vody je dosud nejrozšířenějším způsobem její dezinfekce i oxidačního odbourávání organických látek, protože se jedná o způsob s dlouholetou tradicí, snadno aplikovatelný, relativně účinný a v důsledku svého rozšíření také poměrně levný. Veřejnosti jsou známy negativní jevy spojené s chlorací, tj. dráždění očí a sliznice dýchacích cest, vysušování pokožky i tzv. chlorový zápach, který je však ve skutečnosti způsoben přítomností chloraminů a svědčí o zanedbání péče o kvalitu vody. Kromě toho existuje významné zdravotní riziko plynoucí z toxicity chloraminů a toxicity, případně i karcinogenních vlastností dalších vedlejších produktů chlorace. Pro alergiky a astmatiky je koupání v bazénu s chlorovanou vodou nevhodné nebo dokonce nemožné. Negativní vliv na zdraví plodu byl zaznamenán u těhotných žen. Chlor není schopen likvidovat některé životu nebezpečné mikroorganizmy. Z těchto důvodů stále vzrůstá zájem zákazníků ze soukromého i veřejného sektoru o jiné, bezchlorové způsoby ošetření vody v bazénech a whirlpoolech. Některé nabízené bezchlorové postupy však mají nízkou dezinfekční a oxidační účinnost (např. aplikace samotného peroxidu vodíku, aplikace tzv. ionizátorů elektrolyticky uvolňujících kationty mědi a stříbra), v jiných případech (elektrolýza slané vody) se nejedná o bezchlorovou chemii. Vysoce efektivním řešením je aplikace ozonu nebo jeho kombinace s UV zářením, případně kombinace s peroxidem vodíku.

Ozon se řadí mezi nejsilnější dezinfekční a oxidační činidla. Usmrtí běžně se vyskytující bakterie až stokrát rychleji než chlor. Rychle a spolehlivě ničí také velmi odolné druhy nebo formy patogenních mikroorganizmů, které chlor a jiné dezinfekční prostředky nejsou schopny inaktivovat za přijatelných podmínek, tj. akceptovatelné koncentrace dezinfekčního činidla a doby inaktivace. Oxidační schopnosti ozonu jsou výrazně vyšší než v případě chloru a dalších činidel, a proto efektivně odstraňuje organické i anorganické kontaminanty. Oxidace organických látek ozonem má za následek mikroflokulační efekt, který ve spojení s vhodnou technikou zlepšuje účinnost filtrace. V případě kombinace ozonu s peroxidem vodíku nebo s UV zářením se dezinfekční a oxidační účinky dále zvyšují v důsledku tvorby OH radikálů. Ozon proto nachází stále širší uplatnění také při výrobě pitné vody a úpravě minerálních vod, čištění odpadních vod, likvidaci ekologických problémů, čištění a dezodorizaci vzduchu a v dalších aplikacích včetně ozonoterapie.

Ozon je nestabilní formou kyslíku, a proto musí být připravován přímo na místě použití. Generátory produkují ozon v tichém elektrickém výboji z kyslíku přítomného ve vzduchu nebo z čistého kyslíku. V bazénové vodě se ozon nespotřebovaný na oxidaci nebo dezinfekci rozloží poměrně rychle na molekulární kyslík - za cca 10-20 min se koncentrace ozonu sníží na polovinu. Také ozon přítomný ve vzduchu se poměrně rychle rozkládá zpět na kyslík. Z bezpečnostních důvodů je však součástí ozonizačního zařízení destruktor zbytkového plynného ozonu, ve kterém se ozon rozloží.

V případě, že se jedná o veřejný bazén, bývá do cirkulačního okruhu vody zařazen za ozonizací filtr s aktivním uhlím (např. podle německé normy DIN 19 643), ve kterém se ozon rozpuštěný ve vodě rozloží. Stejného efektu lze dosáhnout i při použití kombinace ozon-UV. Na druhou stranu je však nutno podotknout, že při nízkých koncentracích ozonu v bazénové vodě do cca 0,15 mg/l nebyly pozorovány negativní účinky ani při dlouhodobém působení a že voda obsahující ozon zlepšuje prokrvení pokožky i stav některých kožních onemocnění a má tedy pozitivní terapeutické účinky. Produkty oxidace nečistot přítomných ve vodě jsou např. chloridové a dusičnanové anionty a oxid uhličitý, případně se jedná o netoxické polární organické sloučeniny. Jediné známé riziko představují toxické bromičnanové anionty, které se mohou tvořit ve velmi nízkých koncentracích ve vodách obsahujících bromidy při pH>cca 7,1. Toto riziko je významné při výrobě pitné vody. Aplikace ozonu je nejen velmi účinnou ale také ekologicky čistou variantou úpravy bazénové vody.

Vzhledem k nestabilnímu charakteru molekuly ozonu je ozonizace především ve veřejných bazénech kombinována s aplikací nízkých dávek chloru, který zabezpečuje trvalou dezinfekci i v době, kdy je filtrace a ozonizace vypnuta. Pokud se jedná o bazénovou technologii dle DIN 19 643, je rozpuštěný ozon odstraněn a je požadována dodatečná aplikace chloru. Postačují však nízké koncentrace chloru, spotřeba chloračních prostředků se sníží o 60-80% a voda má výrazně lepší kvalitu než bez aplikace ozonu. V případě bazénů s dobrou hydrodynamikou a filtrací (především privátních) však může postačovat průběžné ošetřování vody pouze ozonem. I v těchto případech je většinou nutno doplňovat průběžnou ozonizaci oxidačními šoky prováděnými buď ozonem, nebo chlorovými přípravky, peroxosíranem sodným a pod.

Požadavek Účinnost
  chlor chlor+UV ozon+chlor ozon+UV
inaktivace bakterií není 100%-ní vynikající vynikající vynikající
destrukce cyst, améb a virů neúčinná špatná vynikající vynikající
oxidační schopnost nízká nízká velmi dobrá vynikající
odstranění anorganických látek žádná žádná dobrá dobrá
odstranění zabarvení a zápachu žádná nízká velmi dobrá vynikající
snížení zákalu žádná nízká dobrá vynikající
snížení hodnoty CHSK žádná nízká dobrá velmi dobrá
snížení hodnoty TOC žádná nízká nízká významná
destrukce látek obsažených v moči žádná špatná dobrá vynikající
odstranění chloraminů žádná * nízká dobrá velmi dobrá
vznik vedlejších produktů dezinfekce ano, výrazný ano minimální ne (při chloraci jen minimální)
* Při obvyklých dávkách chloračního činidla. CHSK - chemická spotřeba kyslíku; TOC - celkový obsah organického uhlíku.

Pro koncentraci ozonu ve vodě veřejných bazénů platí v ČR hygienický limit 0,05 mg/l O3, v Itálii 0,03 mg/l, ve Velké Británii 0 mg/l - pro EU je doporučen limit <0,1 mg/l, v USA činí limitní hodnota 0,1 mg/l. Je zásadní odlišnost mezi účinky ozonu rozpuštěného ve vodě a účinky ozonu přítomného v ovzduší na lidské zdraví. Z tohoto důvodu vyžaduje kontrola koncentrace ozonu v ovzduší vyšší pozornost. V ČR platí od roku 2003 pro ovzduší veřejných bazénů hygienický limit 100 µg/m3. Ve světě je však pro bazény všeobecně akceptován expoziční limit platný v řadě zemí (Německo, USA, Kanada) pro pracovní prostředí, který činí 214 µg/m3 při osmihodinové expozici.

 
Chcete čísté venkovní bazény bez chlóru?