Vítejte na stránkách věnovaných účinkům ozonu na ovzduší, vodu a člověka

OZON V OVZDUŠÍ

ÚČINKY NA ORGANIZMUS, LIMITY, METODY STANOVENÍ

Účinky ozonu přítomného v ovzduší

Ozon je bezbarvý plyn, těžší než vzduch. Molekula ozonu je nestabilní a rozkládá se zpět na kyslík. K úbytku ozonu dochází oxidací látek přítomných v ovzduší, jeho rozkladem při kontaktu s povrchem předmětů a dalšími způsoby. Životnost molekuly ozonu v ovzduší se obvykle pohybuje v řádu několika málo hodin. Při nízkých koncentracích <cca 110 µg/m3 má ozon sladkou, příjemnou vůni. Lidský čich je schopen rozeznat přítomnost ozonu ve vzduchu již při velmi nízkých koncentracích od cca 10 µg/m3 O3. Tato schopnost je však individuální a v přítomnosti nízkých koncentrací ozonu se poměrně rychle ztrácí. Z těchto důvodů je nutno používat objektivních metod detekce a stanovení ozonu.

Zvýšené koncentrace ozonu v ovzduší

Při delším pobytu v místech se zvýšenou koncentrací ozonu (nad cca 350 µg/m3) se dostavuje pálení očí, v nosu a v krku, v některých případech i tlak na hrudi, kašel a bolest hlavy. Reakce organizmu jsou různé a závisí na predispozicích, aktuální fyzické aktivitě a na době působení, tj. expozici. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se první příznaky obtíží (snížení plicních funkcí) mohou u některých jedinců objevit již při překročení průměrné hodinové koncentrace 160 µg/m3. Nejvíce citliví jsou na ozon lidé, kteří mají zdravotní obtíže, jako je astma, chronické problémy dýchacích cest a nemoci oběhové soustavy.

Vysoké koncentrace ozonu v ovzduší

Při koncentracích ozonu vyšších než cca 1100 µg/m3 jsou silně drážděny oči a horní cesty dýchací, dostavují se bolesti hlavy. Koncentrace vyšší než cca 2150 µg/m3 způsobí během několika minut silné dráždění sliznice dýchacích cest, bronchospasmatické stavy a kašel. Koncentrace nad 21 000 µg/m3 mají v závislosti na době expozice za následek bezvědomí, krvácení z plic a posléze smrt.

Přípustné koncentrační limity

v Koncentrace ozonu v přízemní vrstvě atmosféry

Podle výsledků dlouhodobého projektu hygienické služby - Monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva - se v ČR pohybují koncentrace ozonu v přízemní vrstvě atmosféry v letním období mezi 60 až 120 µg/m3, maximální (hodinové) hodnoty však mohou dosáhnout nebo přesáhnout osmihodinový imisní limit, tj. 180 µg/m3. V zimním období se tyto hodnoty pohybují okolo 30 až 60 µg/m3.

Obecně je vyšších dlouhodobých průměrných hodnot dosahováno ve venkovských a horských oblastech, kde však nedochází k jejich lokálním výrazným nárůstům. Ozon zde vzniká v důsledku přirozeného fotochemického cyklu v přízemní vrstvě atmosféry (troposféře). V oblastech s vyšší nadmořskou výškou je vznik ozonu podporován vyšší intenzitou slunečního záření. Ve velkých městských aglomeracích je ozonu v důsledku jeho reakcí s přítomnými oxidy dusíku méně, a dlouhodobé průměrné hodnoty jsou proto nižší. Při vhodných podmínkách však může nastat "ozonová epizoda" (vznik fotochemického smogu v průmyslových a městských aglomeracích) s nárůstem koncentrace ozonu v ovzduší, který může trvat několik dní. V jejich průběhu mohou koncentrace přesahovat 200 µg/m3. Dle směrnic EU musí být obyvatelstvo informováno o překročení hranice 180 µg/m3 a varováno při překročení hranice 360 µg/m3.

(Státní ZÚ, Centrum hyg. živ. prostř. www.szu.cz/chzp/ovzdusi/dokumenty, únor 2004)

Dnem 3.6. 2002 nabylo účinnosti Nař. vlády ČR č. 350/2002 Sb. stanovující cílový imisní limit 120 µg/m3, který musí být splněn do 1.1. 2010. Limit odpovídá maximálnímu dennímu osmihodinovému průměru, který se počítá z hodinových koncentrací.

v Koncentrace ozonu v pracovním prostředí

Dnem 18.4. 2001 nabylo účinnosti Nař. vlády ČR č. 178/2001 Sb. stanovující přípustný expoziční limit (PEL) 100 µg/m3, který nesmí být překročen v celosměnném průměru. Krátkodobé překročení je možné až do hodnoty NPK-P. Hodnota NPK-P, tj. nejvyšší přípustná koncentrace, která nesmí být překročena v žádném případě, činí 200 µg/m3.

V jiných státech jsou přípustné vyšší expoziční limity. Hodnota PEL-TWA 214 µg/m3 pro osmihodinovou expozici je navrhována American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Tato hodnota byla přijata řadou států na americkém kontinentě, mimo jiné také Occupational Safety and Health Administration (OSHA) v USA. Totéž platí o hodnotě pro krátkodobou expozici po dobu 15-ti (OSHA) nebo 10-ti minut (ANSI/ASTM), PEL-STEL, která činí 642 µg/m3. K dosažení PEL-STEL hodnoty však smí dojít maximálně 4x denně, přičemž prodleva mezi těmito expozicemi musí být delší než 1 hodina. Také v Německu je přípustná vyšší hodnota - tzv. MAK-Wert (Maximale Arbeitsplatzkonzentration) činí 214 µg/m3 - za podmínek expozice 8 hod denně, 40 hod týdně po 4 po sobě následující týdny.

v Koncentrace ozonu ve vnitřním prostředí některých staveb

Dnem 1.7. 2003 nabyla účinnosti Vyhl. MZ č. 6/2002 Sb., která stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Mezi těmito stavbami jsou uvedeny také "stavby pro zotavovací akce", mezi které lze počítat i veřejné bazény. Limitní hodinová koncentrace ozonu byla stanovena na 100 µg/m3.

Ve světě je pro tyto případy všeobecně akceptován expoziční limit platný pro pracovní prostředí, který činí 214 µg/m3 při osmihodinové expozici.

Stanovení koncentrace ozonu v ovzduší

Koncentrace ozonu v ovzduší může být měřena amperometricky, tj. pomocí elektrochemických senzorů, nebo fotometricky v UV oblasti. K přibližnému určení koncentrace lze použít testovací proužky.

Poznámka

Uvedené hodnoty se vztahují na standardní podmínky, tj. teplotu 20 °C a atmosférický tlak 101,32 kPa. Za těchto podmínek platí pro přepočet mezi hodnotami v µg/m3 a v jednotkách ppm v/v (ml/m3) koeficient 4,67·10-4.

Je zásadní odlišnost mezi účinky ozonu přítomného v ovzduší a účinky ozonu rozpuštěného ve vodě na lidské zdraví!
 
Chcete čísté venkovní bazény bez chlóru?